16 nationella miljömålen

Riksdagen har satt miljömål som ska vara uppnådda inom en generation. Måldatum för miljökvalitetsmålen är år 2020. Generationsmålet är ett övergripande mål för den miljöpolitik som ska föras. Målet innebär att man har för avsikt att till nästa generation lämnar över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Liksom att Sverige och dess medborgare inte lämpar över och orsakar ökade miljö- och hälsoproblem utanför rikets gränser. Den intresserade kan följa uppföljningen av miljömålen på sajten Miljömål. Det är Naturvårdsverket som har uppdraget att samordna uppföljningen av miljömålen.

 

Miljökvalitetsmålen avser den kvalitet som ska uppnås i vart och ett av de 16 nationella miljömål. Man har angivit etappmål, i form av steg på vägen till miljökvalitetsmålen och det övergripande generationsmålet. Under våren 2012 antog man tretton etappmål. Dessa avser uppsatta mål inom områdena luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald.

Det var år 1999 som Sveriges riksdag antog 15 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen.

2005 kompletterades de 15 miljökvalitetsmålen med ett 16:e som avser att vi i Sverige fortsatt ska ha ett rikt växt- och djurliv, med inriktning på biologisk mångfald.

eco-friendly parking lot

eco-friendly parking lot

 

De sexton

 • Begränsad klimatpåverkan avseende stabilisering av halten av växthusgaser i atmosfären.

Sverige har ansvar för att det globala målet uppnås i samverkan med andra länder.

 1. Frisk luft. Luften ska vara ren så att inte någon/något skadas.
 2. Bara naturlig försurning. Begränsa de försurande effekterna av nedfall och markanvändning. Försurning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål.
 3. Giftfri miljö. Minimera förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället. Dessa ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
 4. Skyddande ozonskikt.
 5. Säker strålmiljö. Skydd för människa, djur och natur mot skadliga effekter av strålning.
 6. Ingen övergödning.
 7. Levande sjöar och vattendrag.
 8. Grundvatten av god kvalitet. Säker och hållbar dricksvattenförsörjning.
 9. Hav i balans samt levande kust och skärgård. En hållbar utveckling ska främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.
 10. Myllrande våtmarker. Värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
 11. Levande skogar.
 12. Ett rikt odlingslandskap.
 13. Storslagen fjällmiljö. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.
 14. God bebyggd miljö. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö.
 15. Ett rikt växt- och djurliv.

 

Läs mer om de 16 nationella miljömålen.